Naše služby

Dotace z EU jsou velmi komplexní a není možné běžně obsáhnout celou agendu. Naše společnost se zaměřuje na kompletní projektové žádosti k financování z Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně pak:
• Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – řízeného Ministerstvem průmyslu a obchodu (OPPIPK).
• Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání – řízeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (OP VVV).
• Operační program Životní prostředí – řízeného Ministerstvem životního prostředí (OP ŽP).
• Integrovaný regionální operační program – řízený Ministerstvem pro místní rozvoj (IROP).
• Operační program Praha – pól růstu ČR – řízený Magistrátem hlavního města Prahy (OP PPR).

Orientovat se v nabídce dotačních programů Evropské unie, zamyslet se nad vhodností daných výzev pro své záměry a poměřit je s jejich riziky až po podání žádosti o dotaci EU není zrovna jednoduchý proces. Dovolujeme si Vám proto v oblastí získávání grantů a dotací z EU nabídnout odborné poradenství. Náš konzultační servis nabízí:

 • představení dotačních možností, posouzení plánu a aktivit k čerpání dotace pro váš záměr;
 • pomoc s přípravou žádosti o dotaci, včetně sestavení požadovaných příloh a následnou administrací celého projektu;
 • asistenci při přípravě zakázek malého rozsahu;
 • podporu v době udržitelnosti projektu.

Dotační poradenství pro váš záměr.

Naším cílem je najít pro Vás, co nejvhodnější dotační titul a vyhodnotit, zda máte reálnou šanci na získání dotace, ať již se rozhodnete podat si žádost sami, nebo s naší pomocí. Jsme tu pro Vás připraveni pomoc s:

 • s výběrem správného dotačního programu pro Váš projekt;
 • přesným definováním projektového záměru vyplývajícího z analýzy potřeb;
 • přípravou předběžného orientačního rozpočtu projektu;
 • návrhem klíčových aktivit projektu;
 • návrhem předběžného časového harmonogramu;
 • doporučení závazných ukazatelů a vhodných monitorovacích indikátorů;
 • optimalizací výše čerpání dotace;
 • komunikací s poskytovatelem dotace před zahájením projektu.

Příprava žádosti o dotaci EU, včetně následné administrace celého projektu.

Jsme připraveni Vám pomoci i jak s přípravou žádosti o dotaci EU, tak případnou administrací projektu po dobu jeho realizace. Rádi Vám pomůžeme s:

 • zajištěním sestavení žádosti o dotaci EU;
 • vypracováním studie proveditelnosti;
 • kompletací povinných příloh projektové žádosti;
 • nastavením řízení rozpočtu;
 • organizací podmínek pro publicitu projektu;
 • nastavením monitorovacích indikátorů;
 • řízením a zajišťováním změn harmonogramu projektu;
 • vyplněním elektronického formuláře ISKAP 2014+ či jiné elektronické žádosti;
 • informováním poskytovatele o všech změnách projektu;
 • zpracováním žádostí o změnu podmínek;
 • kontrolou a naplňováním monitorovacích indikátorů;
 • kontrolou dodržování podmínek realizace projektu vč. Publicity;
 • kontrolou účetních dokladů projektu a věcných dokladů projektu pro žádost o platbu;
 • zpracováním průběžných monitorovacích zpráv;
 • zpracováním závěrečné monitorovací zprávy projektu;
 • nastavením a kontrolou archivace dokumentů;
 • komunikací s příslušnými orgány státní správy;
 • komunikací s poskytovatelem v průběhu realizace projektu.

Asistence při přípravě zakázek malého rozsahu.

Správný postup při výběrovém řízení je jednou z nejdůležitějších součástí projektu, která podléhá důsledné kontrole jak řídícího orgánu, tak ze strany EU. Nejen z těchto důvodů doporučujeme využít našich zkušeností a asistence při zajištění kompletního a bezchybného průběhu výběrového řízení.

Podpora v době udržitelnosti projektu.

Po ukončení projektu většinou Vaše zodpovědnost směrem k poskytovateli dotace nekončí. Většina projektů má požadavek na tzv. udržitelnost projektu, tedy dobu kdy aktivita či předmět vytvořený v projektu musí být v plánovaném rozsahu nadále fungovat a být zachován. Minimální doba udržitelnosti projektu se v projektech je zpravidla stanovována na 3 nebo 5 let od poslední platby, která je stanovena v právním aktu o poskytnutí dotace. V této době je nutné monitorovat cíle projektu. K tomuto účelu slouží tzv. monitorovací zprávy v době udržitelnosti, kde je poskytovatelem sledováno, zda projekt funguje i po jeho zrealizování. Proto je zapotřebí v daném období zajišťovat i nadále s čímž jsme Vám připraveni také pomáhat:

 • zpracování zpráv o realizaci projektu;
 • hlášení podstatných změn poskytovateli dotace;
 • komunikace s poskytovatelem v průběhu udržitelnosti projektu;
 • archivace dokumentace projektu.

Často kladené dotazy

Komu jsou dotace určené?

 • U dotací se žadatelé rozlišují na dva základní sektory, které mohou o ně žádat – soukromý a veřejný sektor. Konkrétní podmínky pak určuje každý dotační program a lze je nalézt při jejich zveřejnění v tzv. výzvě. O dotace mohou žádat podniky všech velikostí (malé, střední i velké podniky). Podstatná část pro soukromý sektor směřuje na podporu malých a středních podniků dotace pro firmy. Dotace pro veřejný sektor jsou pak zaměřená na kraje, města, obce, různé příspěvkové organizace, výzkumná centra aj.

Kde se mohu dozvědět o nabídkách dotací?

 • Veškeré informace je možné dohledat na internetu, nicméně toto prostředí je doslova zaplaveno komerčními nabídkami a sděleními, které často nevedou k hledaným informacím. Je tedy nutné vyhledat přímo stránky poskytovatele dotace, kterým jsou většinou ministerstva, jako např. MŠMT, MMR, MPO, MŽP apod. Nebo se můžete obrátit na nás a my Vám pomůžeme s vyhledáním vhodné dotační výzvy.

Kdy je vhodné žádat o dotaci?

 • Dotační projekty jsou zaměřené hlavně na budoucí projekty. Zpětné zažádání o dotaci na již proběhlé nebo již započaté aktivity či investice je až na vybrané výjimky nemožné. Pokud není vhodná dotační výzva aktuálně otevřená a neprobíhá příjem žádostí, není zapotřebí být smutní. Je možné si projekt o to lépe a v klidu připravit do další dotační výzvy. Poskytovatelé dotací totiž většinou dotační výzvy zpravidla opakují a vyhlašují je jedenkrát do roka.

Je zapotřebí před podáním žádosti mít u konkrétní představu o svém projektovém záměru?

 • Představu byste měli mít alespoň rámcovou, nebo-li měli byste mít ujasněné v jaké orientační výši budou náklady projektu, odhad časového harmonogramu, způsob financování Vaší spoluúčasti. Ostatní detaily budou projednány v rámci osobních konzultací a případně přípravy žádosti.

Jak je možné žádat o dotaci?

 • Je důležité si nastudovat podmínky dané výzvy, včetně všech jejích příloh. Vyčkat na příjem žádostí, vytvořit žádost o dotaci, ke které připojujete projektovou dokumentaci a potřebné dokumenty vztahující se k dané výzvě. Pokud si nejste jistí s podáním žádosti, nebo se Vám bude zdát složitá, můžete se s důvěrou obrátit na nás.

S jakými riziky je možné se u dotačních projektů setkat?

 • Do doby schválení žádosti poskytovatelem a Vaším přijetím dotace hrozí jen riziko marné investice do přípravy žádosti tj. čas vašich zaměstnanců, náklady konzultantské firmy, posudky, studie, náklady na projektovou dokumentaci apod. Po schválení a akceptaci podmínek dotace pak je zde hrozí hlavně riziko u neoprávněného čerpáním dotace a to v případě, že budou porušena pravidla konkrétní dotace. Nejčastější problémy se týkají správnosti výběrového řízení. Pokud budete ale projekt realizovat podle akceptovaných podmínek, pak díky dnes již většinou u poskytovatelů kvalitně nastaveným kontrolních mechanizmům byste neměli mít obavy z realizace Vašeho projektu.

Jakou výši dotace je možné získat?

 • Záleží na jednotlivých programech, každý řídící orgán, který vypisuje daný operační program, si určuje výši poskytované podpory individuálně. Je ale zapotřebí počítat s tím, že čím vyšší dotaci je možné získat, tím vyšší bude i požadována Vaše finanční spoluúčast na projektu.

Co si máme představit pod pojmem veřejná podpora?

 • Veřejnou podporou se rozumí každá podpora poskytnutá v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby a pokud ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Podpora, která splňuje výše uvedená kritéria, je neslučitelná se společným trhem a tedy zakázaná. V některých specifických případech je možné získat výjimky z obecných zákazů poskytování veřejné podpory a to na základě tzv. blokových výjimek.

Co znamená, když u výzvy je uvedeno, že financování probíhá ex - ante?

 • Jedná se o nejvýhodnější způsob financování projektu pro žadatele. Financování ex ante znamená, že příjemce obdrží platbu předem (zpravidla po uzavření právního aktu o poskytnutí / převodu podpory), než doloží jakýkoliv výstup / aktivitu projektu. Takto poskytnutou zálohovou platbu následně příjemce vyúčtuje.

Jak probíhá financování projektu u dotace způsobem ex - post?

 • Proplacení způsobilých výdajů u takováto dotace probíhají až po realizaci daného projektu či jeho dílčí etapy. Příjemce musí nejprve zafinancovat projekt z vlastních nebo jiných zdrojů.

Co znamená pojem podpora de minimis?

 • Pokud ve výzvě narazíte na tento pojem, znamená to, že se jedná o podporu malého rozsahu, kdy podnikatel po tříleté období nesmí obdržet dotace od jiných poskytovatelů v souhrnném součtu převyšujícím 200 tisíc euro (celkem).

Naše služby

Kontaktujte nás

Volejte:
739 044 375

E-mail:
kuchar.filip@fkcommercium.cz

Adresa:
Kolmá 440, 273 61 Velká Dobrá

Bankovní spojení:
102 106 76 71 / 5500

Rychlý kontakt

  Jméno

  Email

  Předmět

  Vaše zpráva